Pravda za žrtve

36

ŽRTVE TORTURE U LOGORIMA U NAREDNOJ GODINI DOBIJAJU ZAKONSKI TRETMAN

Piše: Eset Muračević

350_Jasmin_Meskovic_3a
Jasmin Mešković

– Uvjeren sam da će tokom 2016. godine Parlamentarna skupština BiH usvojiti Zakon o pravima žrtava torture u našoj zemlji, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH koji ulaže velike napore da dođe do jednstvenog zakonskog okvira na nivou naše države kojim bi bila regulisana prava žrtava toture ali i obaveze institucija vlasti prema njima.
– Unazad nekoliko mjeseci počeli su puhati povoljniji vjetrovi koji idu u prilog tome. Nakon ranijih, neuspjelih, pokušaja ohrabren sam stavom i mišljenjem Komisije za ljudska prava Parlamentane skupštine BiH koja je dala preporku da se ovaj Zakon što hitnije usvoji, zakon koji će sve logoraše tretirati ravnopravno, bez obzira na entitetsku, vjersku, nacionalnu, spolnu ili neku drugu pripadnost. U saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH urađen je koncept zakonkog rješenja na koji predstavnici Saveza udruženja logoraša i drugih nevladinih organizacija i institucija vlasti daju sugestije, i prijedloge kako bi on bio što funkcionalniji. Prijedlog Zakona već u martu naredne godine naći će se na sjednici Ministarskog vijeća BiH a već sredinom godine i na dnevnom redu Parlamentarne skupštine BiH. Cilj Zakona jeste da se osiguraju prava osobama koje su tokom minulog rata bile žrtve teškog kršenja međunarodnog prava, ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa međunarodnim konvencijama i protokolima koje je prihvatila naša zemlja, vezanim za prava žrtava torture. Zakonom će se utvrditi tačan broj logoraša u BiH kao i broj logora, a fomiranjem Fonda za reparaciju i financijsko obeštećenje žrtava za vrijeme provedeno u logoru te njihova druga prava kao što su su zdravstvena zaštita, besplatna pravna pomoć, pravo na rehabilitaciju, memorijalizaciju mjesta stradanja… Zakon je potreban ne toliko zbog samih žrtava torture već zbog narednih generacija kako bi se spriječilo ponavljanje dešavanja kroz koja su prošle žrtve torture. Urađenim konceptom predvđaju se dva koncepta reparacije: sudski aministrativni. Mi u Savezu logoraša smo za administratvni model jer je kvalitetniji i bolji. Dok se dvije-tri godine bude punio fond za reparaciju u cijeloj BiH, u oba entiteta i Distriktu Brčko, utvrdio bi se tačan broj logoraša. Sada se on ne zna. Po našim podacima, tokom minulog rata u BiH 1992.-1995.godine bilo je 657 logora kroz koje je prošlo oko 200.000 osoba. U logorima je ubijeno oko 30.000, silovano i mučeno oko 25.000 osoba. Nakon toga bi se moglo, kao što je Njemačka uradila, sukcesivno, u više navrata, vršiti materijalno obeštećenje i to ne samo žrtava koje budu žive u trenutku usvajanja zakona već obeštećenje i porodica, shodno utvrđenom krugu srodstva, onih koji su u logorima ubijeni ili nakon izlaska iz logora umrli od posljedica preživljenih tortura. Smatramo, također, da neratne žrtve torture ne treba tretirati ovim zkonom jer se radi sasvm drugoj kategoriji žrtava. Posebno me raduje to što će ovo biti državni zakon koji će sve logoraš, žrtve torture, tretirati isto na teritoriji cijle BiH. Istina, određena prava kao zdravstvena zaštita, psihološka i druge vrste pomoći ostvarivat će se na entitetskom nivou ali će i za njih važiti jedinstvena pravila tako da niko, bez obzira u kom je entitetu ili Distrktu Brčko, neće biti uskraćen za svoja prava Pozivam sve nadležne u našoj zemlji da učine sve što je u njhovoj moći kako bi do usvajanja ovog zakona došlo jer bez pravičnog tretmana žrtava torture nema nam ni ulaska u Evopsku uniju, kaže Jasmin Mešković.

(bosnjaci.net)