JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA POMOĆI ZA SANACIJU STAMBENIH JEDINICA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA POMOĆI ZA SANACIJU STAMBENIH JEDINICA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA (BIJELJINA, ŠAMAC, DOBOJ, MAGLAJ, ORAŠJE, ODŽAK, BRČKO DISTRIKT I DOMALJEVAC)
PRVI KRUG

NAPOMENA: JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA IZ DRUGIH POPLAVAMA POGOĐENIH PODRUČJA ĆE BITI OBJAVLJEN U ROKU OD 60 DANA

1.    Opće informacije

Program Evropske unije za oporavak od poplava planira pružiti interventnu pomoć u sanaciji stambenih jedinica u područjima pogođenim poplavama. Pomoć će uključivati sanaciju oštećenja na stambenim jedinicama prema važećim standardima.

Program Evropske unije za oporavak od poplava, zajedno sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave, poziva sve zainteresirane nosioce domaćinstava koji ispunjavaju dole navedene kriterije da podnesu prijavu u općinama/opštinama prebivališta.

2.    Smjernice za prijavu i potrebna prateća dokumentacija:

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica odnosno nosioci domaćinstva za porodice.

Obrazac za prijavu se može preuzeti u zgradi općine/opštine ili u nadležnom centru za socijalni rad. Prijava mora sadržati sljedeće informacije : prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, punu adresa u mjestu prebivališta (selo ili MZ, ulica i broj), JMB, broj CIPS lične karte i od koga je izdata, broj članova porodičnog domaćinstva, spratnost objekta, broj zaposlenih u domaćinstvu i kontakt telefon. Tražene podatke treba ispisati čitko štampanim slovima. Prijavu potpisuje nosilac domaćinstva i unosi svoje podatke.

Izbor korisnika pomoći na osnovu ovog javnog poziva će vršiti imenovana komisija na nivou općine/opštine.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa “Odlukom o kriterijima za odabir korisnika” za projekat naveden u preambuli ovog javnog poziva, te u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.

Rezultati o izboru korisnika projekata bit će objavljeni na oglasnoj ploči opštine/općine i centra za socijalni rad. Prigovori na objavljenu listu korisnika moći će se uputiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli općine/opštine odnosno centra za socijalni rad.

Javni poziv je otvoren 14 dana od 17. septembra odnosno datuma objavljivanja poziva.

Nepotpune i netačne prijave podnosioca zahtjeva se neće uzimati u obzir.

Svi zainteresirani prijave mogu predati u zgradi opštine i u centru za socijalni rad.

3.    Uslovi učešća u pozivu, kriteriji za utvrđivanje rang listi, načini vrednovanja i dokazivanja statusa

I.    Opšti kriteriji
1)    Stambena jedinica je oštećena usljed poplava i nije uvjetna za stanovanje;
2)    Porodica odnosno osoba koja koristi stambenu jedinicu je na dan 15. 5. 2014. prebivala u stambenoj jedinici;
3)    Stambena jedinica posjeduje relevantne dozvole ili ispunjava uslove za lokacijsku dozvolu;
4)    Obitelj odnosno osoba koja koristi stambenu jedinicu je:

  • trenutno raseljena sa prebivalištem u kolektivnom centru
  • trenutno raseljena sa prebivalištem u iznajmljenom objektu ili kod prijatelja odnosno porodice
  • trenutno raseljena sa prebivalištem u improviziranom smještaju
  • sa prebivalištem u stambenoj jedinici koja je oštećena ali ne zadovoljava minimalne stambene standard.

5)    Objekat se može sanirati za manje od 10,000 KM.
Opšti kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći.

II.    Dopunski kriteriji
1)    Nosilac domaćinstva je osoba u stanju socijalne potrebe.
2)    Nosilac domaćinstva je osoba u nepovoljnoj socijalnoj/ekonomskoj situaciji.

III.    Potrebna dokumentacija (gdje je primjenjiva)

1.    Potvrda od nadležne općinske/opštinske službe o načinjenoj šteti na stambenom objektu;
2.    Kućna lista na dan 15.5.2014 za stambenu jedinicu koja je pretrpila štetu;
3.    Prijava CIPS (ne starija od 10 dana);
4.    Potvrda o statusu raseljenog lica izdata od nadležne institucije (štab Civilne zaštite ili općinski/opštinski organ);
5.    Okvirna procjena štete na stambenoj jedinici;
6.    Potvrda od nadležne institucije o statusu socijalno ugrožene osobe (ukoliko je primjenljivo);

NAPOMENE:
Kriterij pripadnost ranjivim grupama u stanju socijalne potrebe je primjenjiv kada potencijalni korisnik spada u:
1)    osobe sa invaliditetom preko 80%  invalidnosti (neratni invalidi i civilne žrtve rata) i ratne vojne invalide I i II kategorije;
2)    jednoroditeljska pozicija, usvojioci ili staratelji.

Kriterij pripadnost ostalim grupama u nepovoljnoj socijalnoj situaciji je primjenjiv kada je potencijalni korisnik:

1)    korisnik stalne novčane pomoći;
2)    porodica bez redovnih mjesečnih primanja (uključujući socijalne prihode po osnovu socijalne zaštite);
3)    porodice s djecom školskog i predškolskog uzrasta ukoliko su primanja po članu porodice ispod 150,00 KM mjesečno;
4)    osobe preko 65 godina starosti.

Ukoliko je ukupan broj potencijalnih korisnika koji ispunjavaju navedene uslove veći od broja korisnika koji mogu biti podržani, prednost se daje višečlanim domaćinstvima te domaćinstvima koja u svom sastavu imaju osobe koje ispunjavaju više kriterija (npr. starije osobe koje dijele domaćinstvo sa osobama bez primanja).

Prijavni obrazac možete preuzeti u nadležnom organu lokalne samouprave (Gradska uprava ili Opština/Općina, te na ovoj adresi (desna kolona, u vrhu stranice)

 

(ba.undp.org)