Piše: Saud Grabčanović

f.) Osmanski defteri sa popisom Bijeljinskog kadiluka, III knjiga (OZ 316)

U III knjizi deftera sa popisom Bijeljinskog kadiluka iz 1876. godine, koja postoji u Arhivu sjeveroistočne Bosne u Tuzli, popisane su zemljišne površine (erāżi) koje u stvari predstavljaju begovske zemljišne posjede. Popisivač je popisivao sela u Semberiji, odnosno područja koja pripadaju tim selima. Na osnovu deftera koji se odnose na Bijeljinski kadiluk može se pretpostaviti da se kod popisivanja nekretnina i zemljišnih površina postupalo na sljedeći način: prvo bi se na području kadiluka popisala veća naselja, odnosno kasabe, zatim sela, i na kraju zemljišne površine.Tim popisom su najprije obuhvaćena mulkovna dobra kao i dobra koja su pripadala zajednici, a nakon toga su popisivane zemljišne površine koje su zapravo predstavljale posjede bijeljinskih begova. U ovim defterima nisu popisivane vakufske zemlje i objekti. Područje Bijeljinskog kadiluka koje je obuhvaćeno ovim popisom nekretnina i zemljišta predstavlja teritoriju čije su sjeverna i istočna granica rijeke Sava, odnosno Drina. Zapadna granica popisanog područja počinje na sjeveru područjem kasabe Brezovo Polje i ide prema jugu obuhvatajući Ražljevo, Mrtvicu, Koraj, Puškovac i završava područjem Bogutovog Sela. Južna granica ove teritorije počinje od Bogutovog Sela i ide preko sela Ugljevik, Atmačići, Modran, Ruhotina i izlazi na Drinu južno od kasabe Janja u području sela Batar.

Popis Bijeljinskog kadiluka, I knjiga (OZ 317/1) sadržaj : str. 1-129 kasaba Bijeljina ﻪﻧﻟﺑ: str. 130-217 kasaba Janja ﻪﻴﻧﺎﻴ,str. 218-245 kasaba Brezovo Polje ﻪﻠﻮﭙ ﻩﻮﺯﻩﺮﺒ ,str. 246-299 Korajski Džemat ﻰﺗﻋﺎﻣﺟ ﻯﺍﺮﻮﻗ ,str. 300-314 selo Janjari ﺮﺎﻧﻴ ,S. 315-331 selo Atmačići ﻚﻴﭽﺎﻤﻄﺍ , S. 332-336 nemuslimanski dio sela Janjari, S. 337-339 selo Korajska Tetima ﻯﺍﺮﻮﻗ ﻪﻤﺘﺘ ,

Popis Bijeljinskog kadiluka, II knjiga (OZ 315) sadržaj : S. 1−4 selo Marić ﻚﻴﺮﺎﻤ S. 5−15 selo Batković-Klisa ﺎﺳﻳﻟﻛ ﻙﻳﻭﻗﻄﺎﺒ ,S. 16−22 selo Batković-Gajić ﻙﻳﻳﺎﻏ ﻙﻳﻭﻗﻄﺎﺒ ,S. 23−29 selo Batković-Lipovica ﻪﺟﻳﻭﭘﻟ ﻙﻳﻭﻗﻄﺎﺒ ,S. 30−35 selo Mala Obarska ﺭﻳﻐﺻ ﻪﻘﺳﺭﺎﺑﻭﺍ ,S. 36−37 selo Batković-Karavlah ﺡﻻﻭﻩﺭﻗ ﻙﻳﻭﻗﻄﺎﺒ ,S.37−41 Velino Selo ﻯﻭﻛ ﻰﻟﻭ ,S. 41−55 selo Gornji Brodac ﻻﺎﺒ ﻪﺟﺗﻭﺭﺑ ,S.55−67 selo Donji Brodac ﺭﻳﺯ ﻪﺟﺗﻭﺭﺑ , S. 68−73 selo Triješnica ﻪﺟﻳﻨﺷﺭﺗ ,S. 73−79 selo Brodac-Trnjaci ﻕﺎﻨﺭﻳﻃ ﻪﺟﺗﻭﺭﺑ ,S. 80−87 selo Popovi ﻩﻭﭘﻭﭘ ,S. 88−100 selo Amajlije ﻪﻟﻳﺎﻣﺣ , S. 101−106 selo Dvor-H(L)anište10 ﻪﺗﺷﻨﺎﺣ ﺭﻭﻭﺩﻳﺍ ,S. 107−113 selo Dvorovi-Rakić ﭻﻳﻗﺍﺭ ﺭﻭﻭﺩﻳﺍ ,S. 114−115 selo Kovanluk ﻕﻟﻨﺍﻭﻗ ,S. 116−127 selo Korenita ﻪﻁﻨﺭﻭﻗ ,S. 128−129 selo Hrišćansko Brezovo Polje ﻥﺎﻳﺗﺳﺭﺣ ﻪﻠﻮﭙ ﻮﺯﻩﺮﺒ ,S. 130−133 selo Gornja Čađavica ﻻﺎﺒ ﻪﺟﻳﻭﺎﺟﺎﺟ ,S. 134 selo Golo Brdo ﻭﺩﺭﺑ ﻭﻟﻭﻏ ,S. 134−135 selo Dragaljevac-Jašaragić ﻙﻴﻏﺍﺭﺎﺷﻳ ﭺﺍﻭﻻﻏﺭﻳﺩ (Ime Dragaljevac-Jašaragić dato je prema porodici Jašaragić, odnosno Jašaragić Jusuf-begu iz Donje Tuzle, koji je na lokalitetu Ravnjak imao posjed), S. 135−139 selo Ugljevik ﻕﻳﻭﻟﻏﻭﺍ ,S. 141−143 selo Bobetino Brdo ﻭﺩﺭﺑ ﻭﻨﺗﻭﺑﻭﺑ ,S. 143−144 selo Piperci ﻰﭼﺭﺑﻳﺑ ,S. 145−151 selo Gornje Crnjelovo ﻻﺎﺑ ﻭﻭﻟﻨﺭﭼ ,S. 152−156 selo Hrišćanski Modran ﻥﺎﻳﺗﺳﺭﺣ ﻥﺍﺭﺩﻭﻣ ,S. 157 selo Modran-Romski Karavlasi ﻯﺭﻟﺣﻻﻭﻩﺭﻗ ﻥﺎﻳﻃﺑﻗ ﻥﺍﺭﺩﻭﻣ ,157−158 selo Popovo polje ﻪﻟﻭﺑ ﻭﻭﭘﻭﭘ ,S. 158−159 selo Ćipirovine ﻪﻨﻳﻭﺭﻳﺑﻛ ,S. 159−160 selo Dazdarevo ﺭﺍﺩﺰﺍﺩ ,S. 160 selo Bajir Crna Bara ﻩﺭﺎﺑ ﻩﺭﻗ ﺭﻳﺎﺑ ,S. 161 selo Krivaci ﻕﺍﻭﻳﺭﻗ ,S. 161−165 selo Donja Čađavica ﺭﻳﺰ ﻪﺟﻳﻭﺎﭼﺎﺟ ,S. 166−172 selo Zagoni ﻥﻭﻏﺍﺰ ,S. 172−176 selo Magnojević ﻙﻳﻭﻨﻏﺎﻣ ,S. 176−179 selo Glogovac ﺝﺍﻭﻏﻭﻟﻏ ,S. 179−184 selo Tutnjevac ﺝﺍﻭﻧﻃﻭﻃ , S. 184−186 selo Kojčinovac ﭺﺍﻭﻨﭼﻳﻭﻗ ,S. 186 selo Čardačine ﻪﻨﭼﺍﺩﺭﺎﭼ ,S. 187 selo Ruhotina ﻪﻨﺗﺧﻭﺭ ,S. 188−193 selo Vršani ﻥﺎﺷﺭﻳﻭ ,S. 193−195 selo Brijesnica sa Hasama ﻪﺻﺣ ﻊﻣ ﻪﺟﻳﻨﺳﺭﺑ ,S. 195−198 selo Zabrđe ﻪﭼﺭﺑﺍﺰ ,S. 199−201 selo Suho Polje ﻪﻟﻭﭘﻬﺴ ,S. 202−207 selo Bukovica ﻪﺟﻳﻭﻗﻭﺑ ,S. 207−209 selo Svinjarevac (Ostojićevo) ﭺﺍﻭﺭﺎﻨﻳﻭﺳﺍ, S. 209−212 selo Ljeljenča ﻪﭼﻨﻟﻟ ,S. 212−217 selo Balatun ﻥﻭﻃﻻﺎﺑ ,S. 218−221 selo Donji Dragaljevac ﺭﻳﺰ ﭺﺍﻭﻻﻏﺭﻳﺩ , S. 221−232 selo Donje Crnjelovo ﺭﻳﺰ ﻭﻭﻟﻨﺭﭼ, S. 233−235 selo Mrtvica ﻪﭼﻳﻭﺗﺭﻳﻣ , S. 236−238 selo Puhare-Pučile ﻪﻟﻳﭼﻭﭘ ﻩﺭﺎﻫﻭﭘ ,S. 239−240 selo Ražljevo ﻭﻭﻟﮊﺍﺭ ,S. 241−244 selo Međaši ﺵﺎﺟﻣ ,S. 245−246 selo Puškovac ﭘﻭﺷﻗﻭﺍﭺ ,S. 247−249 selo Gornji Dragaljevac ﻻﺎﺑ ﭺﺍﻭﻻﻏﺭﻳﺩ ,S. 250−253 selo Batar ﺭﺎﻃﺑ ,S. 254−259 Bogutovo Selo ﺕﻭﻏﻭﺑ ,S. 260−265 selo Velika Obarska ﺭﻳﺑﻛ ﻪﻗﺳﺭﺎﺑﺍ ,S. 266−268 područje sela Gornje Brezovo Polje ,S. 268−269 okolica Donjeg Brezovog Polja ,S. 270 okolica kasabe Bijeljine ,S. 270−271 okolica Starog Brezovog Polja ,S. 271−288 zemljišne površine sela Gornja Čađavica , S. 288−293 područje sela Dragaljevac-Jašaragić ,S. 294−327 zemljišne površine Bogutovog Sela i S. 328−340 zemljišne površine sela Gornji Dragaljevac.

g.)  Pregled vlasništva Bijeljinskih begova u osmanskim defterima

Danas ovi defteri s kraja osmanske vlasti na našim prostorima predstavljaju veliku dragocjenost i pružaju obilje nam podataka o nekadašnjim begovskim posjedima u Bijeljinskom kadiluku. U I knjizi popisa Bijeljinskog kadiluka upisano je više bijeljinskih begova i njihovi posjedi: Pašić Mehmedali-beg iz Bijeljine imao je posjede u selima Gornja Čađavica, Kovanluk, Popovi, Gornji Brodac itd, Pašić Jusuf-beg iz Bijeljine imao je posjede u selu Batković-Gajić. Rifatbegović Hasan-beg iz Bijeljine imao je posjede u selu Donji Brodac. Hadži Tosun-beg iz Tuzle imao je posjede u selu Gornji Brodac, Ražljevo, njegov sin Tosunbegović Mehmedali- beg iz Tuzle imao je posjede u selu Gornji Brodac. Osmanbegović Šemsi-beg iz Tuzle u selu Gornji Brodac. Osmanbegović Mehmed-beg iz Tuzle imao je posjede u Dvorovima-Rakić. Sijerčić Abdi-beg iz Goražda imao je posjede u Gornjoj Čađavici. Sijerčić Mehmed-beg iz Tuzle imao je posjede u takođe Gornjoj Čađavici.Sijerčić Osman-beg iz Goražda imao je posjede u takođe Gornjoj Čađavici. Hanumica, žena Džafer-begova, iz Gornjeg Zovika (ﻻﺎﺑ ﻪﺟﻭﺰ) imala je posjede u selu Brezovo Polje. Kćerke i zetovi Fidahić Mahmud-paše iz Zvornika imali su  posjede u Gornjoj Čađavici Batković-Klisa, Batković-Lipovica, Mala Obarska. Ljubović Osman-beg iz Nevesinja imao je posjede u selu Dvorovima -Lanište…

                                                                                   (Nastaviće se)