Piše: Saud Grabčanović

Ajvatovica

Spisak svih poznatih knjiga našeg filozofa sa kratkom analizom                
 1. „Šerhu muhtesari El-Kuduri“ (Tumačenje Kudurijevog sažetka iz fikha). Knjiga je napisna u četiri toma, kako spominje Ibn Nev’i u „Zejluš-šekakiku“, kao i Katib Čelebi u „Kešfuz-zununu“, te svojoj knjizi po imenu „Fezlekeh“.
 2. „Semtul-vusul il ilmil-usul“ (Jasni metod za stizanje do znanja o metodologiji islamskog prava) koja je pethodno spomenuta. Spominje je i Katib Čelebi u „Kešfuz-zununu“ na više mjesta. Prilikom spomena En-Nesefevijeg „Menarul-envara“ kaže: „To je osnovni, kompaktibilni, sveobuhvatni, sažeti i skraćeni tekst, kao i jedna od njegovih naširoko poznatih knjiga i dobro sročenih sažetaka koji su u širokoj upotrebi i uveliko su dostupni. Ova knjiga, i pored svoje male obimnosti i prilične sažetosti, predstavalja more iz kojeg se uzima biserje (tj. naučne činjenice). Ta knjiga je skriveno naučno blago u koje su pohranjeni detaljni naučni fakti. Ali, i pored toga, knjiga sadrži i izvjesnu vrstu komplikovanosti, marginalnih stvari i pretjeranog oduživanja u nekim temama. Zato je Kafi Pruščak napisao njen sažetak po imenu „Semtul-vusul ila ilmil-usul“ i u tome je veoma dobro uspio. Ovoj knjizi dao je novi i bolji poredak sa dodatnim pojašnjenjima i sažecima.“ .
 3. Komentar „Semtul-vusul il ilmil-usul“, ( prethodno sam je spomenuo).
 4. „Revdatul-Džennati fi usulil-i’tikadat“ (Džennetski perivoji o temeljima vjerovanja). Također, prethodno je spomenuta. Štampana je u Istanbulu 1305. h.g./1887.g. Izdavač ju je pogrešno pripisao El-Birkeviju. Knjigu je sastavio iz „El-Fikhul-ekbera“, „Tahavijeve poslanice o vjerovanju“, „Poslanice o vjerovanju Omera en-Nesefija“, „Es-Senusijeve poslanice o vjerovanju“ i „Es-Sujutijeve poslanice o vjerovanju“. Poredana je u sedam poglavlja, a izvanredno tretira tematiku vjerovanja.
 5. „Ezharur-Revadati fi šerhi revdatil-Džennati“ (Cvijeće perivoja – komentar Džennetskih perivoja“. Na vrhunski način je obradio tematiku koju ova knjiga tretira.
 6. „El-Minire“ (Svjetiljka).
 7. „Kafijev sažetak iz logike“.
 8. Komentar „Kafijevog sažetka iz logike“.
 9. „Nurul-jekin fi usulid-din“ (Svjetlo čvrstog uvjerenja – o postulatima vjere), kao komentar „Tahavijeve poslanice o vjerovanju“.
 10. „Temhisut-telhis“ (Sažimanje sažetka), iz semantike i retorike, te predstavlja sažetak „Telhisul-Hatib El-Kazvini“.
 11. Komentar prethodne knjige, a na postojećem primjerku je glosa nekog čovjeka koji je bio muftija u gradu Jakova (Đakovo), okrug Požega.
 12. „Risaletun fi tahkiki lafzi Čelebi“ (Poslanica o valorizaciji termina Čelebi).
 13. „Risaletun fi ba’di masaili-fikh“ (Poslanica o nekim fikhskim pitanjima“.
 14. „Hadikatus-salati“ (Bašča namaza), komentar „Muhtersarus-salati“ (Sažetak o namazu) od imama Kemal-pašazadea.
 15. „Šerhu kafijeti Ibnil-Hadžib“ (Komentar Ibnul-Hadžibove poeme) iz arapske gramatike. Spominje je Evlija Čelebija u svojim „Putopisima“.
 16. „Nizamul-ulemai ila hatemil-enbija“ (Plejada učenjaka sve do posljednjeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem). U ovoj knjizi Kajafija je spomenuo svoje učitelje u islamskom pravu (fikh) sve do imama Ebu Hanifea, a potom do Allahovog poislanika, sallallahu alejhi ve sellem. Za svakog od njih je naveo odgovorajuću biografiju.
 17. 17. „Usulul-hikemi fi nizamil-alem“ (Temelji mudrosti –  o uređenju svijeta).

                            (Nastaviće se)