Piše: Saud Grabčanović

e) Bitke kod Ostrovice, Bihaća, Cetina i Bužima

Najteža situacija je bila u Krajini gdje su austrijske trupe nadirale i napadale na nekoliko gradova. Napadani su sinhronizovano Ostrovica, Cetin, Bužim i Bihać. Mehmed-beg  je otišao u daleku Krajinu da pomogne u odbrani ovoga dijela naše zemlje. Austrijska je vojska, pod zapovjedništvom generala Raunacha,  napala Ostrovicu kod Kulen-Vakufa. Tamo se desio  krvavi boj  22. jula 1737. godine na Bilajskom (Petrovačkom) polju.Tu je Bošnjake predvodio zvornički kapetan Mehmed-beg Fidahić sa svojom armijom iz istočne Bosne, i ćehaja-čauš Ali-beg Osmanpašić s odredima bašibozuka iz Prusca,Travnika, Jezera, Jajca, Bosanskog Novog, Bihaća i drugih tamošnjih mjesta.Velikim junaštvom, pored Mehmed-bega Fidahića,  istakli su se i : Salih-aga Zrinković, Ali-beg Fazlagić i Ahmed-aga Čelebić. Na bojnom polju ostalo je ležati  tačno 611 Austrijanaca, među kojima i komandant Raunach s osam oficira. Raunacha je lično posjekao Mehmed-beg!  Jedan broj Austrijanaca  je bio zarobljen. Na bosanskoj strani među poginulima je bio i zapovjednik Ali-beg Osmanpašić. Napad na Cetin i Bužim vodio je austrijski general Stubenberg, dok je general Juraj Herberstein preko Izačića napao Bihać.Kad im je stigla vijest o katastrofi koju je doživio general Raunach kod Ostrovice, odmah su povukli svu svoju vojsku ispred Bihaća i Bužima i vratili se preko granice (pobjegli su nazad) ! Hrvatski ban Josip Esterhazi, koji je nakon poraza austrijske vojske napustio Bužim,  poraz je obrazložio nedostatkom teške artiljerije. Austrijski oficiri su kao glavni razlog navodili nedostakak discipline među vojnicima.

 

Bitka kod Banje Luke 

a) Upad austrijskih trupa u Bosnu i prodor ka Banjoj Luci

10.jula 1737. austrijske trupe su krenule u pohod na Bosnu, s namjerom da osvoje grad Banju Luku. Nakon dva dana stigle su do Gradiške.  Padale su obilne kiše i Austrijanci su imali otežan prelaz preko Save. 15. jula uspijevaju je preći i bez značajnog otpora kreću prema Banjoj Luci. Austrijska vojska je stigla do Kijevca, gdje je Hildburghausen poslao feldmaršala Mufflinga sa 7 pješadijskih bataljona, u zaobilaznicu, da bi štitio austrijsku vojsku od mogućeg iznenadnog napada. Tri bataljona su činili hrvatski saveznici, a imali su 400 konjanika i 4 topa. Dana 20. jula austrijska vojska kreće prema Jurkovićima. Tu dolazi do prve značajne borbe s bošnjačkom vojskom, kojom je komandovao Salih aga. Salih aga je raspolagao s tri grupe od 1000, 2000 i 5000 vojnika, koje su iznenadile Austrijance. Salih aga se  lično borio sa Mufflingom licem u lice. U toj borbi oni su se međusobno izranjavali. Salih-aga  je odmah preminuo, dok je feldmaršal Muffling umro dva dana kasnije. Austrijanci su izvojevali pobjedu. Dvije formacije austrijske vojske, jedna pod komandom feldmaršala Goldya, a druga pod Hildburghausenom, spojile su se ispred Banje Luke 27. jula. Na jedan kilometar od banjalučke tvrđave austrijska vojska je podigla logor. Hildburghausen je tražio da se grad bezuslovno preda, što su branioci odbili. Počela je opsada grada. Austrijanci su opkolili cijeli grad i iskopali rovove. Nakon tri dana opsade pregrupisali su snage i 27. jula počeli  artiljerijom gađati tvrđavu. Između 27. jula i 4. augusta ispaljivano je dnevno oko 1800 granata na grad.

(nastaviće se)