Piše: Saud Grabčanović

3.)     Na osnovu raspoloživih podataka može se tvrditi da se stećci u Bosni pojavljuju početkom druge polovine 12. stoljeća, da njihova prva faza traje i  u 13. stoljeću, a da ih je najviše isklesano i bogato ukrašeno u 14. i 15. stoljeću. U 16. stoljeću stećaka polako nestaje. Stećci klesani krajem 16. stoljeća i kasnije na teritoriji BiH nisu pronađeni. Ovi podaci nam čvrsto dokazuju da se vrijeme početka  izrade stećaka, kao i prestanka njihove izrade, poklapa sa vremenom nastanka  Bosanske crkve, kao i sa vremenom njenog nestanka, tačnije sa vremenom kada su Bošnjaci odbacili  bogumilstvo i prihvatili Islam.

4.)        Gdje danas nalazimo stećke?  Samo na područjima gdje je bila srednjovjekovna bosanska država, gdjesu postojali Bosanska crkva i bogumili.

5.)      Stećaka ima i u današnjoj Srbiji, Crnoj Gori i u Dalmaciji, kako to?  Jednostavan odgovor: te dijelove Srbije, Crne Gore i Hrvatske je Bosni pripojio naš  kralj Tvrtko I u 14. vijeku. Bosanska crkva se, zahvaljujući tim osvajanjima, proširila i na te krajeve i vremenom je tu dobila svoje sljedbenike. Ta su područja dugo ostala u sastavu bosanske države. Kada su Turci osvojili Bosnu,  svi ti krajevi su ušli u Bosanski pašaluk.

6.)   U današnjoj Srbiji  i  Hrvatskoj uopšte nema stećaka ,osim u dijelovima koji su nekada pripadali srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Tadašnji vladari tih zemalja, a i crkva,  zabranjivali su njihovu izradu i postavljanje jer su ih smatrali simbolima heretičke manihejske  crkve.

7.)  Da su stećci bili samo «moda vremena» i da nisu predstavljali simbol hereze, sigurno bi ih bilo i u tim okolnim državama. Vladari  i crkveni krugovi  tih zemalja u tom slučaju sigurno ne bi imali ništa protiv njih, pa bi stećci, kao «modna ludost», sigurno osvojili i te prostore. Možda bi se raširili i diljem  Evrope.

8.). U kojim dijelovima današnje BiH uopšte nema stećaka? U Bihaćkom okrugu i dijelovima zapadne Bosne. Taj dio današnje BiH nikada nije bio u sastavu bosanske srednjovjekovne države. Ti  su prostori bili u Srednjem vijeku posjedi hrvatskih katoličkih velikašakih porodica: Babonića, Šubića-Zrinjskih i  Frankopana. Ovaj dio naše domovine naši srednjovjekovni banovi, a kasnije kraljevi, nikada nisu uspjeli osvojiti i priključiti svojoj državi. U tim  krajevima nije bilo bogumila, a sve infiltracije heretika iz Bosne su surovo sprečavane. Te krajeve, koje hrvatski istoričari nazivaju «turska Hrvatska», osvojile su Osmanlije i priključile ga Bosanskom pašaluku.  Bihać i okolinu je osvojio čuveni Hasan-paša Predojević 1592. godine. Već tada su bogumili u Bosni bili   prava rijetkost, jer ih je većina do tada prešla na islam.

9.) Postavlja se jedno krucijalno pitanje koje stvara dilemu: otkuda na pojedinim stećcima simbol križa, kada su bogumili od njega zazirali i mrzili ga? Odgovoriti tačno na ovo pitanje nije ni malo laka stvar i  smatram da su sva dosadašnja tumačenja ovog fenomena bila ili pristrasna ili jednostrana. Postavljanje simbola križa na stećke ili čak izrada tih monolita u obiku križa, čega ima poprilično na srjednjovjekovnim nekropolama, ima tri osnovna uzroka:

A) Prvi uzrok postavljanja križeva je : bogumili  su simbol križa na pojedine stećke svojih umrlih  bogumili stavljali u vremena kada su u Bosni vršeni progoni protiv njihove crkve i Bosnom  harali inkvizicija i krstaši. Ovo je, u stvari, bila «kamuflaža» iz nužde, da se spriječi uništavanje nadgrobnih spomenika najmilijih,  a i odmazda nad njegovim  naručiocima. «Kameleonizam» iz nužde inače  Bošnjacima nikada bio stran u njihovoj istorij , zavirimo samo u našu neposrednu prošlost i sve će nam biti jasno, ko smo, kakvi smo i na šta smo sve spremni!

B) Drugi uzrok postavljanja križeva je: križeve na stećke ili stećke u obliku križeva su izrađivali bogumili konvertiti, koji su silom ili milom, kroz pogrome i krstaške vojne, natjerani da prihvate katoličanstvo ili pravoslavlje. Oni su željeli da se poslije smrti sahrane pored svojih roditelja i predaka .

C)Treći uzrok  postavljanja križeva je:   bilo je vjerovatno i mješovitih brakova između bogumila i drugih konfesija, pa pošto su Bošnjaci tradicionalno tolerantni, njihovi inovjerni  bračni drugovi su shranjivani pored njih sa odgovarajućim vjerskim ceremonijama i nadgrobnim obilježjima koja priliče toj konfesiji. To na ovim prostorima nije nepoznata pojava, ovo je praktikovano u Bosni sve do nedavno. Mi  imamo u Bijeljini muslimana i muslimanki sahranjenih u  pravoslavna  i katolička groblja kao i obrnutih slučajeva!

10.) Nekropole stećaka bosanskih krstjana–bogumila su njihovi potomci Bošnjaci-muslimani poštovali i sa pijetetom čuvali, jer su znali njihovo porijeklo. Uništavanje stećaka, kao i upotreba stećaka kao građevinskog materijala,  u Bosni je bilo rijetka pojava. Muslimani su to smatrali velikim grijehom, pa su  naše nene  djeci uvijek prenosile prijeteće predanje  « onaj ko pokuša dirati u mramorje (stećci)  ufatiće se na licu mjesta» Zato su i te nekropole naših   pradjedova tako dobro očuvane.

11.) Na mnogim mjestima su neposredno uz nekropole stećaka locirani muslimanski haremi sa nišanima, a ima nekropola gdje su stećci i nišani izmiješani. Znači, tu su se pored svojih očeva i djedova sahranjivali Bošnjaci koji su primili islam.

12.) Na osnovu gore iznesenih argumenata  može se  zaključiti sljedeće : stećci su   isključivo bogumilski nadgrobni spomenici  i to su spomenici samo jedne   konfesije–bogumilske  i jednog naroda – dobrih Bošnjana! Današnji Bošnjaci su najvećim dijelom potomci svojih pradjedova dobrih Bošnjana, čiji su stećci  nadgrobni spomenici i zato su Bošnjaci  jedini legitimni baštinici ovog  istorijskog blaga. Sve druge teorije i svojatanja su obične zablude ili  su produkt   hegemonističkih i negatorskih akademskih «kuhinja»   iz   našeg susjedstva.

 

                                                           (Nastaviće se)