Piše: Saud Grabčanović

Razvoj sporta u BiH za vrijeme Austrougarske monarhije

Pored velikog privredno- ekonomsko-političkog  progresa u Bosni i Hercegovini, vladavina Austro-Ugarske u našoj zemlji je bila karakteristična i po razvoju sporta i pojavi prvih modernih sportova na našim prostorima. Još od samih svojih početaka nova vlast se  angažovala u razvoju kulturno – zabavnog života, namijenjenog, prije svega, pripadnicima njenog vojnog i civilnog upravnog aparata i njihovim porodicama. Pod okriljem Zemaljske vlade počela se vidno njegovati kulturna, umjetnička i sportska djelatnost K&K monarhije na prostoru BiH. Uskoro se i domaće stanovništvo, prvo kroz kulturno – prosvjetnu aktivnost, a potom i kroz humanitarna društva, aktiviralo na ovom planu.

Konjički sport i sokolarstvo

Prvi sport koji su Austrougari donijeli na naše prostore bio je konjički. Korijeni ovog sporta su u našoj zemlji postojali još u osmanskom periodu. Ovaj je sport bio jako popularan kod običnog naroda u našoj zemlji. Međutim,  u austrougarskom periodu  konjički sport u BiH je doživio snažan razvoj. Na Butmiru je, za potrebe austrougarskog garnizona, izgrađen  prvi hipodrom na kojem su se održavale konjičke trke. Tu su se ugarski i austrijski džokej-klubovi pripremali za evropske međunarodne trke o kojima je i strana štampa donosila sjajne opise, a takođe kroz sokolarska drušva i sokolarstvo, koji su, uz konjički sport bili jedini zastupljeni na našim prostorima prije dolaska Austrougara.

 Gimnastika i gimnastičko – kulturna udruženja

Gimnastička udruženja nastaju i počinju se razvijati na našim prostorima  devedesetih godina 19. vijeka, kada je u Sarajevu osnovano Gimnastičarsko društvo Turnferajn ( Turnverein), kojem je pristupalo i domaće BiH stanovništvo isključivo iz političkih razloga. Nešto kasnije je ovo udruženje na našim prostorima zamijenilo novo gimnastičko drušvo zvano „Soko“, koje je bilo mnogo bolje  prihvaćeno u običnom narodu naše zemlje. „Soko“ je bila organizacija koja je stvorena kao gimnastičko udruženje koje je odigralo i značajnu ulogu u širenju nacionalne svijesti kod slovenskih naroda u doba Austro-Ugarske. Prvo Sokolsko udruženje su  1862. godine osnovali u Pragu Česi  Miroslav Tyrš i Jindrich Fügner. Pokret je inspiraciju pronašao u obrazovanju i tjelesnom vježbanju sportista  i ratnika u antičkoj Grčkoj, kao i u njemačkom nacionalističkom gimnastičkom društvu Turnverein, koji je 1811. godine osnovao Friedrich Ludwig Jahn. „Soko“ se iz Češke proširio svim slovenskim zemljama. Društveni sloj koji je nosio sokolski pokret bio je onaj dio liberalnog građanskog sloja koji se suprotstavljao odnarođivanju. „Soko“ se vodio poslovicom „U zdravom tijelu zdrav duh“. Sokolska udruženja su  kroz predavanja, rasprave i tjelesno vježbanje propagirala  tjelesni, moralni i intelektualni razvoj naroda. Osnovana kao zajedničko udruženje, Sokolsko društvo BiH se  vrlo brzo nakon nastanka podijelilo na tri dijela, i to  po nacionalnoj osnovi na: Srpski soko, Hrvatski soko i Muslimanski soko).

 Biciklizam

Ovaj sport se na našim prostorima pojavio 1892. godine, kada je u Sarajevu osnovan klub pod imenom Fahrrad Club Sarajevo. On je 1902. godine organizovao prvu međunarodnu trku u BiH, Banja Luka – Sarajevo u dužini od 234 km. U to vrijeme u Sarajevu su postojala dva biciklistička društva, prvi je bio „Koturaški klub“ koji je bio pod njemačkom kontrolom, dok je drugi klub : „El kamer“ sa svojih 200 članova važio za muslimansko društvo. Za pionira ovog sporta na našim prostorima se uzima Mahmut Žiga. Iz ovog vremena potiče i prva drvena serpentinska staza u Butmiru, na kojoj su održavana i prva takmičenja.

Planinarenje

Zvanično je započelo 21. septembra 1892. kada je u kancelariji poglavara Barona Kučera u Sarajevu osnovan prvi bosanskohercegovački turistički klub koji je podigao prve planinarske objekte na Trebeviću i Jahorini.

Fudbal

Pojava fudbala na našim prostorima je doživjela  najveći interes kod stanovništva. Prva fudbalska lopta u BiH je donesena 11. maja 1903. godine iz Budimpešte u Mostar. Prva dva fudbalska kluba osnovana u BiH su bili:  Srednjoškolski sportski klub “Osman” iz Sarajeva i “Đački športski klub” iz Mostara. Do 1908. godine fudbalski klubovi su osnovani u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću i Zenici, da bi naredne godine otpočela i liga BiH pod austrougarskom kontrolom. Prvi fudbalski šampion BiH je bio FK „Osman“ iz Sarajeva.

Laka atletika

Ovaj novi sport je dobio organizovani oblik u BiH 1909. godine kada je u srednjoškolskom klubu “Osman” u Sarajevu osnovana lakoatletska sekcija koja je 1911. godine na Koševu organizovala prvi lakoatletski miting.

Tenis

Tenis je, prema zapisima, bio prvi sport koji se počeo igrati na našim prostorima sa dolaskom austrougarske, još daleke 1885. godine. Ali, ovaj sport u našoj zemlji za vrijeme Austro-Ugarske nikada nije pustio dublje korijene iz razloga što je bio pristupačan samo višim činovnicima i pripadnicima oficirskog kora.

                                                     (Nastaviće se)